Regulamin sklepu internetowego Makowe Pole

Data publikacji: 25.09.2023 r.

Sklep internetowy Makowe Pole działający pod adresem: http://makowepole.eu/

należy do Agnieszki Sieńkowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Artystyczna „Makowe Pole” Agnieszka Sieńkowska, z siedzibą w Rybnie, 07-200, ul. Wyszkowska 134, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 762-186-19-37.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail: makowepole@gmail.com oraz pod numerem telefonu +48 607 168 295.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową http://makowepole.shoplo.com/,

Sprzedawca – Agnieszka Sieńkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Artystyczna „Makowe Pole” Agnieszka Sieńkowska, z siedzibą w Rybnie, 07-200, ul. Wyszkowska 134, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 762-186-19-37,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://makowepole.shoplo.com/strona/regulamin,

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

§ 2 Postanowienia wstępne

1.Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną z wysyłką oraz sprzedaż produktów elektronicznych dostarczanych za pośrednictwem adresu mailowego.

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

3.Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

4.Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

5.Do korzystania ze Sklepu, w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnianie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

6.Aby dokonać zakupu w Sklepie, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych.

7.Umowy w Sklepie zawierane są wyłącznie w języku polskim.

8.Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać całą dobę, przez wszystkie dni w roku.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1)wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie w Sklepie przycisku „Dodaj do koszyka”

2)w widoku koszyka wybrać metodę wysyłki zamówienia,

3)w widoku koszyka kliknąć przycisk „Zamawiam”, a następnie podać dane niezbędne do realizacji zamówienia,

4)wybrać sposób płatności za zamówienie,

5)przeczytać i zaakceptować Regulamin Sklepu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

6)kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

 1. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem zamówienia i szczegółami płatności. By zakończyć proces składania zamówienia, Kupujący musi dokonać przelewu na wskazany rachunek bankowy. Z chwilą dokonania płatności, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

§ 4 Formy dostawy i metody płatności

 1. Koszt dostawy ponosi kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 2. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy produktów objętych zamówieniem:
 • dostawa za pośrednictwem Paczkomatów InPost – koszt 15,00 zł brutto,
 • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej – koszt 15,00 zł brutto,
 1. W przypadku niepodjęcia przesyłki z zamówionymi produktami w określonym przez wybranego dostawcę produktów czasie, Kupujący ponosi koszt zwrotu przesyłki do siedziby Sprzedającego w wysokości jak określono w &4 ust. 2 Regulaminu.
 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

• przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (numer rachunku: 54 1140 2004 0000 3502 7344 7481),

• szybki przelew za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu AutoPay

§ 5 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy lub szybkiego przelewu, zobowiązany jest opłacić zamówienie w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.
 3. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 5 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania płatności za zamówienie na koncie bankowym Sprzedawcy do chwili wysłania zamówionych produktów.
 4. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania zamówienia, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu.
 5. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.

§ 6 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia -np. poprzez pismo wysłane pocztą elektroniczną.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat,

Pracownia Artystyczna „Makowe Pole” Agnieszka Sieńkowska, z siedzibą w Rybnie, 07-200, ul.Wyszkowska 134

– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

– Data zawarcia umowy()/odbioru()

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Konsument nie może odesłać towaru do Sprzedawcy z użyciem opcji za pobraniem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany poprzez przelew tradycyjny na wskazane przez Konsumenta w formularzu odstąpienia od umowy konto bankowe.
 6. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu do umowy nie odesłał produktu, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania produktu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1)żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2)żądać usunięcia wady,

3)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4)złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący, który korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556-576).

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Kupujący może przekazywać swoje dane osobowe Sprzedawcy za pomocą formularzy dostępnych na Stronie oraz poprzez korespondencję mailową.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji zamówienia.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia, w szczególności w celu wysyłki newslettera, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 6. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnianych mu danych osobowych, zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy.
 7. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 8. Kupującemu zgodnie z RODO przysługują określone prawa, w tym m.in. do:

1)wglądu do swoich danych osobowych,

2)żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,

3)wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia dopuszczenia się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Dane Kupującego mogą być przetwarzane przez Podwykonawców Sprzedawcy, czyli podmioty, z których usług Sprzedawca korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług lub / i realizacji zamówień na rzecz Kupującego.
 2. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobowych Kupującego gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 5. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
 6. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:

1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.